Трет циклус


 
ВОДИЧ за студентите на трет циклус на студии
 
 
ДОКУМЕНТИ
 
Изјава за Репозиториум
 
КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2024/2025 година

 

Одговорно лице за трет циклус на студии М-р Мирјана Стојановска m.stojanovska@pf.ukim.edu.mk 02/3181545
WordPress Table Plugin

Акредитација на студиски програми

ТРЕТ ЦИКЛУС
Ред. број Елаборат
1 Елаборат докторски правни науки 2020 (административно право)
2 Елаборат докторски правни науки 2020 (јавна администрација)
3 Елаборат докторски правни науки 2020 (политички систем)
4 Елаборат докторски правни науки 2020 (право на интелектуална сопственост)
5 Елаборат докторски политички науки 2020 (политички науки)
6 Елаборат докторски правни науки 2020 (финансово право)
7 Елаборат докторски правни науки 2020 (граѓанско право)
8 Елаборат докторски правни науки 2020 (деловно право)
9 Елаборат докторски правни науки 2020 (историја на право)
10 Елаборат докторски правни науки 2020 (казнено право)
11 Елаборат докторски политички науки 2020 (меѓународни односи)
12 Елаборат докторски правни науки 2020 (право на ЕУ и европски интеграции)
13 Елаборат докторски правни науки 2020 (римско право)
14 Елаборат докторски правни науки 2020 (уставно право)
15 Елаборат докторски правни науки 2020 (МЈП и МПП)
16 Елаборат докторски правни науки 2020(Правна Реторика и аргументацција)
17 Елаборат докторски правни науки 2024(Право на информатичка технологија)
WordPress Table Plugin