Трет циклус

Одговорно лице за трет циклус на студии М-р Мирјана Стојановска m.stojanovska@pf.ukim.edu.mk 02/3181545
WordPress Table Plugin

Решенија за почеток со работа на студиските програми на трет циклус на студии-докторски студии во учебанта 2021/22 година

Решение за акредитација на студиската програма Правна реторика и аргументација

ТРЕТ ЦИКЛУС
Ред. број Елаборат
1 Елаборат докторски правни науки 2020 (административно право)
2 Елаборат докторски правни науки 2020 (јавна администрација)
3 Елаборат докторски правни науки 2020 (политички систем)
4 Елаборат докторски правни науки 2020 (право на интелектуална сопственост)
5 Елаборат докторски политички науки 2020 (политички науки)
6 Елаборат докторски правни науки 2020 (финансово право)
7 Елаборат докторски правни науки 2020 (граѓанско право)
8 Елаборат докторски правни науки 2020 (деловно право)
9 Елаборат докторски правни науки 2020 (историја на право)
10 Елаборат докторски правни науки 2020 (казнено право)
11 Елаборат докторски политички науки 2020 (меѓународни односи)
12 Елаборат докторски правни науки 2020 (право на ЕУ и европски интеграции)
13 Елаборат докторски правни науки 2020 (римско право)
14 Елаборат докторски правни науки 2020 (уставно право)
15 Елаборат докторски правни науки 2020 (МЈП и МПП)
16 Елаборат докторски правни науки 2020(Правна Реторика и аргументацција)
WordPress Table Plugin

ТРЕТ ЦИКЛУС
Ред. број Потпрограма
1 Потпрограма за докторски студии по административно право
2 Потпрограма за докторски студии по право на информатичка технологија
3 Потпрограма за докторски студии по право на интелектуална сопственост (авторско и пронајдувачко право)
4 Потпрограма за докторски студии по правна реторика и аргументација
5 Потпрограма за докторски студии по финансово право
6 Потпрограма за докторски студии по граѓанско право
7 Потпрограма за докторски студии по деловно право
8 Потпрограма за докторски студии по историја на правото
9 Потпрограма за докторски студии по казнено право
10 Потпрограма за докторски студии по меѓународно право
11 Потпрограма за докторски студии по право на европска унија и европски интеграции
12 Потпрограма за докторски студии по римско право
13 Потпрограма за докторски студии по уставно право
WordPress Table Plugin

Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на тригодишни студии по Правни науки на Правен факултет при Униврзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux