Права и обврски на студентите

Статусот студент се стекнува со запишувањето на прв, втор и трет циклус на студии на Универзитет, а со тоа, тој станува и член на акдемската заедница.

Правата и обврските на студентот се утврдени со Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот, општите акти на Факултетот и договорот за студирање.

Права и обврски на студентот

Студентот има право на:

 1. квалитетни студии и образовен процес како што е предвидено во студиските програми,
 2. слободно искажување на мислења и ставови во текот на наставата и другите активности на високообразовната установа,
 3. право на изјаснување за квалитетот (оценување) на наставата и наставниците,
 4. редовно студирање со статус  редовен студент и право на вонредно студирање со статус вонреден студент,
 5. редовно да напредува, да се образува и да ги заврши студиските програми утврдени при запишувањето,
 6. запишување и образование под еднакви услови утврдени со Законот, Статутот и студиската програма,
 7. учество во управувањето со Универзитетот во согласност со Законот и Статутот,
 8. заштита на своите права и должности пред органите на Универзитетот,
 9. заштита на личноста и на достоинството на студентот од било каква злоупотреба,
 10. други права во согласност со Статутот, актите на Универзитетот и неговите единици.

Студентот има право да:

 1. студира истовремено на повеќе студиски програми од различни специјалности и да изучува дополнителни курсеви;
 2. ги продолжи студиите на друга високообразовна установа ако високообразовната установа на која е запишан престане со работа;
 3. да ги стави студиите во мирување;
 4. ги користи библиотеката и базите на податоци, просторот, опремата (учебните помагала), софтверот и друга научна и стручна инфраструктура на Универзитетот и неговите единици;
 5. учествува во научно-истражувачката и стручната дејност при што му се гарантираат авторски, пронаоѓачки и слични права и награди;
 6. избира и може да биде избран како претставник на студентите во органите на високообразовните установи;
 7. користи услуги на студентскиот стандард (сместување, исхрана, здравствена заштита и друго), градски и меѓуградски превоз според условите утврдени со Закон од вршителите на соодветните дејности;
 8. ги користи универзитетските објекти за спортска и културна дејност;
 9. преминува од една на друга високообразовна установа, односно од едни на други студии и при тоа да ги користи погодностите на кредит системот:
 10. учествува во работата на студентските организации;
 11. учествува во формите на организирање на студентските организации утврдени со Статутот, актите на Универзитетот и единиците;
 12. ги продолжи студиите што ги прекинал под услови определени со Статут и Правилникот на единицата;
 13. користи распуст не помалку од 60 дена во рамките на една календарска година;
 14. добива државни или други стипендии или да користи финансиски кредит за издршка за време на школувањето;
 15. остварува соработка со студентите во земјата и во странство и
 16. остварува и други права согласно со Законот, Статутот и Правилникот на единицата.

Студентот има обврска да:

 1. ги исполнува задачите пропишани во студиските програми,
 2. ги почитува одредбите утврдени со Законот, Статутот, Правилникот на единицата и другите правни акти на внатрешното уредување;
 3. ги применува решенијата на органите на управување, ректорот, деканот, односно директорот
 4. да дејствува во согласност со студентскиот етички кодекс подготвен и одобрен од Универзитетот во согласност со студентското претставување.
 5. ги почитува правилата за дисциплината, а дисциплинските мерки со кои се определува дисциплинската одговорност на студентите се содржани во Одлуката за определување на дисциплинска одговорност на студентите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Правен  факултет „Јустинијан Први“ – Скопје.

Правата на студентите ги штити студентскиот правобранител , чија организација, надлежност и начин и услови за работа се определени со актите на Универзитетот. Студентите се должни да ги почитуваат правата и обврските утврдени со општите и поединечните акти на Факултетот, утврдени со Правилникот на УКИМ, како и да исполнуваат други обврски како студенти.