Организациска поставеност

Наставно-научен совет ННС

Наставно-научниот совет е стручен орган на Факултетот.
Наставно-научниот совет го сочинуваат редовните и вонредните професори и доцентите во работен однос на Факултетот.
Во работата на Наставно-научниот совет, без право на одлучување, учествуваат и наставниците кои учествуваат во наставата, а не се во работен однос на Факултетот.
Во Наставно-научниот совет свои претставници избираат и студентите.

Деканатска управа

Деканатската управа е орган на управување на Факултетот и има 13 члена.
Членови на Деканатската управа се: деканот, 3 продекани, раководителот на Институтот за граѓанско право, раководителот на Институтот за деловно право и економски науки, раководителот на Институтот за казнено право, раководителот на Институтот за меѓународно право и меѓународни односи, раководителот на Институтот за правно-политички науки, раководителот на Институтот за политички науки, раководителот на Институтот за новинарство, медиуми и комуникации, раководителот на Институтот за правноисториски науки и претседателот на Студентскиот парламент на Факултетот.
Во работата на Деканатската управа учествува и секретарот на Факултетот без право на одлучување.

ИНСТИТУТИ:

 1. Институт за граѓанско право;
 2. Институт за деловно право и економски науки;
 3. Институт за казнено право;
 4. Институт за меѓународно право и меѓународни односи;
 5. Институт за правно-политички науки;
 6. Институт за политички науки;
 7. Институт за новинарство, медиуми и комуникации;
 8. Институт за правноисториски науки.

ЦЕНТРИ:

 1. Центар за правна клиничка едукација;
 2. Компјутерски центар;
 3. Центар за образование за интелектуална сопственост;
 4. Центар за политиколошки истражувања и анализи;
 5. Центар за кариера;
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux