Организациска поставеност

Наставно-научен совет ННС

Наставно-научниот совет е орган на управување и стручен орган на Факултетот.
Наставно-научниот совет го сочинуваат редовните и вонредните професори и доцентите во работен однос на Факултетот.
Во работата на Наставно-научниот совет, без право на одлучување, учествуваат и наставниците кои учествуваат во наставата, а не се во работен однос на Факултетот.
Во Наставно-научниот совет свои претставници избираат и студентите.

Деканатска управа

Деканатската управа е орган на управување на Факултетот и има 12 члена.
Членови на Деканатската управа се: деканот, 3 продекани, раководителот на Институтот за граѓанско право, раководителот на Институтот за деловно право и економски науки, раководителот на Институтот за казнено право, раководителот на Институтот за меѓународно право и меѓународни односи, раководителот на Институтот за правно-политички науки, раководителот на Институтот за римско право и правно-историски науки, раководителот на Институтот за политички науки и медиуми и комуникации и претседателот на Факултетското студентско собрание.
Во работата на Деканатската управа учествува и секретарот на Факултетот без право на одлучување.

ИНСТИТУТИ:

 1. Институт за граѓанско право;
 2. Институт за деловно право и економски науки;
 3. Институт за казнено право;
 4. Институт за меѓународно право и меѓународни односи;
 5. Институт за правно-политички науки;
 6. Институт за римско право и правно-историски науки; 
 7. Институт за политички науки и медиуми и комуникации.

ЦЕНТРИ:

 1. Центар за кариера и одбор за поддршка (алумни) на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје
 2. Центар за правна клиничка едукација – Правна клиника за ранливи групи
 3. Центар за правна клиничка едукација по казнено право
 4. Центар за правна клиничка едукација – Центар за клиничка настава за спречување на корупција и судир на интереси
 5. Центар за правна клиничка едукација за владеење на правото, заштита на човекови права и слободи и стратешко парничење
 6. Центар за правна клиничка едукација – Центар за право на бегалци и миграција
 7. Центар за правна клиничка едукација – Правна клиника по меѓународно приватно право, меѓународно арбитражно право и инвестициска арбитража (moot court центар)
 8. Центар за правна клиничка едукација по реторика и правна аргументација „Иво Пухан“
 9. Центар за правна клиничка едукација по трудово и социјално право
 10. Центар за правна клиничка едукација – Центар за меѓународно јавно право и меѓународни човекови права
 11. Центар за правна клиничка едукација по студентска дебата
 12. Центар за правна клиничка едукација – Центар за истражување на холокаустот, антисемитизмот и масовните злосторства (ЦИХА)
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux