Акти на факултетот

Одлука за начин на реализација на наставата на прв циклус на студии на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје во летен семестар во учебната 2021/22 година
Одлука за начин на реализација на наставата на втор циклус на студии на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје во летен семестар во учебната 2021/22 година
Одлука за износи на плаќање за дополнителните сесии по испит на прв циклус студии и на втор циклус студии
ОДЛУКА ЗА ПРАВИЛА НА СТУДИРАЊЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ И НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ВО СКОПЈЕ
Правилник за донаторство на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје
Правилник за систематизација и Правилник за внатрешна организација – Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје
Одлука за плати и надоместоци и измени на одлуката
Деловник за Деканатска управа и за внатрешните организациони единици на Правниот факултет
Oдлука за реализација на наставата на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје во зимски семестар во учебната 2020-21 година
Врз основа на член 114, став 4, точка 10 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр. 82/2018 и „Сл. весник на РСМ“ бр. 178/2021), Деканот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, донесе Процедура за јавни набавки на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје (ЛИНК)
Правилник за начинот на реализација на дејностите на УКИМ и единиците согласно со мерките за заштита од CoVid – 19 Универзитетски гласник 489, 25 март 2020
Деловник за начин на работа и одлучување на ННС на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 483, 22.01.2020 година)

Правилник за условите, критериумите, правилата и постапката на запишување на прв и втор циклус на студии на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Одлука за распишување на избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на “Правниот факултет Јустинијан Први” – Скопје

СТАТУТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ВО СКОПЈЕ – објавен во Универзитетски гласник 454, 16.10.2019 г.

Одлука за спроведување на дополнителна испитна сесија во учебната 2019/20 година

ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ – Решенија од Одбор за акредитација и Решенија за почеток со работа од МОН

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ – Решенија од Одбор за акредитација и Решенија за почеток со работа од МОН – 1 дел

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ – Решенија од Одбор за акредитација и Решенија за почеток со работа од МОН – 2 дел

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ – Решенија од Одбор за акредитација и Решенија за почеток со работа од МОН – 3 дел

ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ – Решенија за акредитација на студиски програми на трет циклус на студии

ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ – Решенија за почеток со работа на студиските програми на трет циклус

Решение за акредитација на студиската програма Правна реторика и аргументација

Одлука за измена на Одлуката за распоред на работни задачи за 2019-2020 година

Распоред на работни задачи за 2019-2020 година ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Распоред на работни задачи за 2019-2020 година ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Распоред на работни задачи за 2019-2020 година ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Распоред на работни задачи за 2019-2020 година ПРАВНИ СТУДИИ (втор циклус)

Распоред на работни задачи за 2019-2020 година ПРАВНИ СТУДИИ (прв циклус)

Распоред на работни задачи за 2019-2020 година СТУДИИ ПО НОВИНАРСТВО

Одлука за измена и дополнување на Правилата за студирање – Анекс на студиските програми на Правниот факултет – Пречистен текст УГЛ 258 1.10.2013

Исправка на Одлуката за измена и дополнување на Правилата за студирање- Акекс на студиските програми на Правниот факултет – УГЛ 168 1.04.2011

Одлука за измена и дополнување на Правилата за студирање – Анекс на студиските програми на Правниот факултет – Пречистен текст УГЛ 174 30.09.2011

Одлука за измена и дополнување на Правилата за студирање – Анекс на студиските програми на Правниот факултет – Пречистен текст УГЛ 163 29.12.2010

Правила за студирање на политички студии, студии по новинарство и односи со јавност на втор циклус студии на Правниот факултет УГЛ 252 3.08.2013

Правила за студирање- Анекс на студиските програми на Правниот факултет УГЛ 98 22.2.2008

Деловник за начин на работа и одлучување на Наставно- научниот совет, работните и стручните тела, комисиите и внатрешните организациони единици на Правниот факултет УГЛ 244 30-0420

Одлука за измени и дополнување на Одлука за дисциплинска одговорност на студентите на Правниот факултет УГЛ 293 2.6.2014

Одлука за дисциплинска одговорност на студентите на Правниот факултет УГЛ 232 30.11.2012

Правилник за измена и дополнување на Правилникот за внатрешни односи и работењето на Правниот факултет Угл-244 30-04-2013

Одлука за измена и дополнување на Правилникот за внатрешни односи и работење на Правниот факултет УГЛ 163 29.12.2010

Правилник за внатрешни односи и работењето на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Угл-114 30-03-2009

Одлука за називот на дипломите на англиски јазик на политички студии,студии по новинарство и односи со јавноста на Правниот факултет УГЛ 252 3.08.2013

Одлука за организирање на правни студии од втор циклус – Анекс на студиските програми на Правниот факултет Угл-106 1-09-2008

Одлука за организирање на ораторска вечер Иво Пухан на Правниот факултет УГЛ 163 29.12.2010

Правилник за остарување на спортски активности на Правниот факултет Угл-73 16-01-2006

Правилник за работата на Библиотеката на Правниот факултет УГЛ 114 30.30.2009