Глобален распоред на активности

Почеток на учебната 2016/2017 година и почеток на наставата 12 септември 2016
Времетраење на зимкси семестар 12 септември – 16 декември 2016

Kолоквиум

31.10.2016 – 04.11.2016

Поправен колоквиум

26.12.2016-30.12.2016

Прва испитна сесија 9 јануари 2017 – 27 јануари 2017
Времетраење на летен семестар 30 јануари – 5 мај 2017

Колоквиум

20.03.2017 – 24.03.2017

Поправен колоквиум

08.05.2017 – 15.05.2017

Втора испитна сесија 15 мај 2017 – 16 јуни 2017
Трета испитна сесија 28 август – 8 септември 2017