Чупеска, д-р Ана

Научно - наставно звање Вонреден професор
Институт Институт за политички науки
Катедра Катедра за теоретски политички науки
Предмети на прв циклус студии Совемени политички теории; Политичка социологија; Политичка психологија; Политичка антропологија; Глобализација; Мултикултурализам и ЕУ
Предмети на втор циклус студии Етнички конфликти и меѓународни односи; Теории на меѓународна политика
Предмети на трет циклус студии Политички концепти и политички теории; Политичка философија; Европски интеграции и меѓународна политика; Национализам, митологија и транзиција;Теорија на демократија и модели на демократија.
Кабинет бр. темпус долен
Приемно време за студентите 11:00 -13:00
Телефонски број во кабинет 023117244/ лок/224
Е-mail адреса chupeskaana@gmail.com
Одлука за последен избор во звање – д-р Ана Чупеска
Биографија