Деканат


Декан

Проф. д-р Горан Коевски
Декан
Тел: 02/3117244 локал 102
e-mail: g.koevski@pf.ukim.edu.mk


ПРОДЕКАН за финансии

Вонр. проф. д-р Александар Стојков
ПРОДЕКАН за финансии
Тел: 02/3117244 локал 103
e-mail: 
a.stojkov@pf.ukim.edu.mk


ПРОДЕКАН за настава

Вонр. проф. д-р Неда Здравева
ПРОДЕКАН за настава
Тел: 02/3117244 локал 104
e-mail: 
n.zdraveva@pf.ukim.edu.mk


ПРОДЕКАН за наука и меѓународна соработка

Вонр. проф. Ирена Рајчиновска Пандева
ПРОДЕКАН за наука и меѓународна соработка
Тел: 02/3117244 локал 116

Работно време на Деканатот за прием на студенти: вторник и четврток од 12.00 до 14.00 часот