Деканат


Проф. д-р Сашо Георгиевски

Декан
Тел: 02/3117244 локал 102
e-mail: s.georgievski@pf.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р Биљана Петревска
ПРОДЕКАН за финансии
Тел: 02/3117244 локал 103
e-mail: 
b.petrevska@pf.ukim.edu.mk


ПРОДЕКАН за наука и меѓународна соработка

Вонр. проф. Ирена Рајчиновска Пандева
ПРОДЕКАН за наука и меѓународна соработка
Тел: 02/3117244 локал 116
e-mail: i.rajchinovskapandeva@pf.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р Бобан Мисоски
ПРОДЕКАН за настава
Тел: 02/3117244 локал 104
e-mail: b.misoski@pf.ukim.edu.mk

Работно време на Деканатот за прием на студенти: вторник и четврток од 12.00 до 14.00 часот