Економско новинарство

СЕДМИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Уредување во новинарството - практикум 3,5 6 Преземи
2 Известување во новинарството - практикум 3,5 6 Преземи
3 Економски систем и економска политика на РМ 3,5 6 Преземи
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6

 

ОСМИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Берзанско право 3,5 6 Преземи
2 Буџетирање и буџетска политика 3,5 6 Преземи
3 Деловни финансии 3,5 6 Преземи
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Опционен предмет од Универзитетот 3,5 6