Граѓанско материјално право и граѓанско процесно право

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Стварно право 5 8
2 Договорно право 5 8
3 Современи наследноправни системи 5 8
4 Парнично право 5 8
5 Вонпарнично и извршно право 5 8
МОДУЛ -А
1 Граѓанско право –применета програма 5 8
2 Отштетно право 3,5 6
3 Право на интелектуална сопственост 3,5 6
4 Компаративно граѓанско право 3,5 6
5 Лично право 3,5 6
6 Земјишно-книжно право 3,5 6
МОДУЛ - Б
1 Граѓанско право –применета програма 5 8
2 Стечајна постапка 3,5 6
3 Нотарско право 3,5 6
4 Граѓанско процесно право на ЕУ 3,5 6
5 Алтернативно решавање на спорови 3,5 6
6 Арбитражно право 3,5 6