Коевски, д-р Горан

Научно - наставно звањеРедовен професор
ИнститутДеловно право и економски науки
КатедраТрговско право
Предмети на прв циклус студииТрговско право
Предмети на втор циклус студииСтечај и стечајна постапка, Трговско право применета програма, Меѓународно трговско право, Право за меѓународна трговска продажба, Договорите на прометот на стоки, права и услуги, Право на електронска трговија, Транспортно и сообраќајно право, Инвестиционо право, Конкурентско право, Компаративно корпоративно управување, Корпоративна инсолвентност, Корпоративно право - применета програма, Туристичко право, Право на внатрешна пловидба, Воздухопловно право
Предмети на трет циклус студииПраво на електронска трговија, Договорите на прометот на стоки, права и услуги, Инсолвентско право, Конкурентско право, Европско право на трговските друштва, Инвестиционо право, Право на меѓународна трговска продажба, Право на договорите за транспорт и шпедиција, Корпоративно управување, Корпоративно управување и права од интелектуална сопственост
Кабинет бр.5
Приемно време за студентитеСреда и четврток од 12 до 14 часот
Телефонски број во кабинет(+389 2) 3117 244 ext. 167 (+389 2) 3181 567
Е-mail адресаg.koevski@pf.ukim.edu.mk, gkoevski@gmail.com
Биографија