Корпоративно право

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Корпоративно управување47
2Корпоративни финансии47
3Корпоративна инсолвентност47
4Фискално окружување и корпоративни стратегии47
5Јавни корпорации47
МОДУЛ А
1Право на финансиски услуги3,56
2Компаративно корпоративно управување3,56
3Корпоративни даноци3,56
4Корпоративно право – применета програма47
5Корпоративна етика3.56
МОДУЛ Б
1Корпорациите и локалниот и регионалниот развој3,56
2Менаџмент на човечки ресурси3,56
3Теории на управувачки системи3,56
4Корпоративно право – применета програма47
5Корпоративна етика3.56