Корпоративно право

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Корпоративно управување 4 7
2 Корпоративни финансии 4 7
3 Корпоративна инсолвентност 4 7
4 Фискално окружување и корпоративни стратегии 4 7
5 Јавни корпорации 4 7
МОДУЛ А
1 Право на финансиски услуги 3,5 6
2 Компаративно корпоративно управување 3,5 6
3 Корпоративни даноци 3,5 6
4 Корпоративно право – применета програма 4 7
5 Корпоративна етика 3.5 6
МОДУЛ Б
1 Корпорациите и локалниот и регионалниот развој 3,5 6
2 Менаџмент на човечки ресурси 3,5 6
3 Теории на управувачки системи 3,5 6
4 Корпоративно право – применета програма 4 7
5 Корпоративна етика 3.5 6