Меѓународно право и односи и право на Европска унија

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Меѓународно право за правата на човекот (задолжителен предмет)58
2Дипломатско и козуларно право (задолжителен предмет) 47
3Меѓународна арбитражно право (задолжителен предмет)47
4Меѓународни политички односи (задолжителен предмет) 58
5Право на ЕУ – применета програма (задолжителен предмет)35
6Право на внатрешниот пазар на47
ЕУ
(задолжителен предмет)
7Меѓународни приватно право – применета програма /задолжителен предмет/35
8Меѓународни јавно право – применета програма /задолжителен предмет/35
Група на изборни предмети Меѓународно јавно право
1Меѓународно договорно право /изборен предмет/3,56
2Мирно решавање на спорови /изборен предмет/3,56
3Меѓународно воено и хуманитарно право /изборен предмет/3,56
Група на изборни предмети Меѓународно приватно право
1Судир на закони /изборен предмет/3,56
2Меѓународно приватно право на ЕУ /изборен предмет/3,56
Група на изборни предмети Право на ЕУ
1Заедничка безбедносна политика на ЕУ /изборен предмет/3,56
2Право на ЕУ за заштита на животната средина3,56
Изборни предмети
1Мултилатерална дипломатија35
2Европско енергетско право35
3Меѓународни трибунали35
4Меѓународно економско право35
5Меѓународни организации35
6Меѓународен тероризам35
7Признавање и извршување на странски судски одлуки35
8Меѓународно приватно процесно право35
9Малцински и други групни права35
10Слобода на изразување35
11Европско граѓанство35
12Илегална имиграција и трговија со луѓе во ЕУ35
13Говорот на омраза и делата на омраза во меѓународното право35