Меѓународно право и односи и право на Европска унија

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Меѓународно право за правата на човекот (задолжителен предмет) 5 8
2 Дипломатско и козуларно право (задолжителен предмет) 4 7
3 Меѓународна арбитражно право (задолжителен предмет) 4 7
4 Меѓународни политички односи (задолжителен предмет) 5 8
5 Право на ЕУ – применета програма (задолжителен предмет) 3 5
6 Право на внатрешниот пазар на 4 7
ЕУ
(задолжителен предмет)
7 Меѓународни приватно право – применета програма /задолжителен предмет/ 3 5
8 Меѓународни јавно право – применета програма /задолжителен предмет/ 3 5
Група на изборни предмети Меѓународно јавно право
1 Меѓународно договорно право /изборен предмет/ 3,5 6
2 Мирно решавање на спорови /изборен предмет/ 3,5 6
3 Меѓународно воено и хуманитарно право /изборен предмет/ 3,5 6
Група на изборни предмети Меѓународно приватно право
1 Судир на закони /изборен предмет/ 3,5 6
2 Меѓународно приватно право на ЕУ /изборен предмет/ 3,5 6
Група на изборни предмети Право на ЕУ
1 Заедничка безбедносна политика на ЕУ /изборен предмет/ 3,5 6
2 Право на ЕУ за заштита на животната средина 3,5 6
Изборни предмети
1 Мултилатерална дипломатија 3 5
2 Европско енергетско право 3 5
3 Меѓународни трибунали 3 5
4 Меѓународно економско право 3 5
5 Меѓународни организации 3 5
6 Меѓународен тероризам 3 5
7 Признавање и извршување на странски судски одлуки 3 5
8 Меѓународно приватно процесно право 3 5
9 Малцински и други групни права 3 5
10 Слобода на изразување 3 5
11 Европско граѓанство 3 5
12 Илегална имиграција и трговија со луѓе во ЕУ 3 5
13 Говорот на омраза и делата на омраза во меѓународното право 3 5