Односи со јавност во политика

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Теории и техники на односи со јавност3,56
2Односи со медиуми - практикум3,56
3Вовед во политика3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

ОСМИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Меѓународни организации3,56
2Избори и политички партии3,56
3Политичка кампања3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Опционен предмет од Универзитетот3,56