Односи со јавност во политика

СЕДМИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Теории и техники на односи со јавност 3,5 6 Преземи
2 Односи со медиуми - практикум 3,5 6 Преземи
3 Вовед во политика 3,5 6 Преземи
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6

 

ОСМИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Меѓународни организации 3,5 6 Преземи
2 Избори и политички партии 3,5 6 Преземи
3 Политичка кампања 3,5 6 Преземи
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Опционен предмет од Универзитетот 3,5 6