Односи со јавност во политика

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Теории и техники на односи со јавност3,56Преземи
2Односи со медиуми - практикум3,56Преземи
3Вовед во политика3,56Преземи
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

ОСМИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Меѓународни организации3,56Преземи
2Избори и политички партии3,56Преземи
3Политичка кампања3,56Преземи
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Опционен предмет од Универзитетот3,56