Пендовска, д-р Весна

Научно - наставно звање Пензиониран професор
Институт Институт за деловно право и економски науки
Катедра Финансово право
Предмети на прв циклус студии Финансово право
Предмети на втор циклус студии Даночно право, Царинско право, Берзанско право, Финансово право-применета програма
Предмети на трет циклус студии Финансово право-продлабочена програма; Даночно право, Даночна постапка
Кабинет бр.
Приемно време за студентите
Телефонски број во кабинет
Е-mail адреса
Одлука за последен избор во звање – д-р Весна Пендовска
Биографија