Политичко новинарство

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Уредување во новинарството - практикум3,56
2Известување во новинарството - практикум3,56
3Вовед во политика3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

ОСМИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Меѓународни организации3,56
2Применета политика3,56
3Уставно право3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Опционен предмет од Универзитетот3,56