Политичко новинарство

СЕДМИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Уредување во новинарството - практикум 3,5 6 Преземи
2 Известување во новинарството - практикум 3,5 6 Преземи
3 Вовед во политика 3,5 6 Преземи
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6

 

ОСМИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Меѓународни организации 3,5 6 Преземи
2 Применета политика 3,5 6 Преземи
3 Уставно право 3,5 6 Преземи
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Опционен предмет од Универзитетот 3,5 6