Ongslot88 Agen Judi Casino dan Slot Online Se Asia Slot Online Deposit Dana GokilOngslot88 Deposit Dana dan Pulsa Situs Slot Online Deposit Dana dan Pulsa Terlengkap Link Alternatif Agen Judi Bola Terpercaya 2023 Ongslot88 Slot Online Deposit Dana dan Pulsa Rtp Slot Gacor Hari Ini Ong Slot88 Terbaru 2023 Cara Bermain Mahjong Ways 2 Terbaru 2023 Situs Slot E Wallet Dana Tergacor 2023 Cara Jitu Main Game Slot Online Game Demo Slot Pragmatic Terbaru Indonesia Situs Slot Online Server Internasional Terbaru Slot Online Situs Judi Slot Casino Online Server Internasional Cara Pasang Togel Online SGP Dunia Slot Online Link Slot Gacor Server Internasional Sultan Prediksi SGP dan HK Game Judi Casino Online
Ongslot88 Agen Judi Casino dan Slot Online Se Asia Slot Online Deposit Dana GokilOngslot88 Deposit Dana dan Pulsa Situs Slot Online Deposit Dana dan Pulsa Terlengkap Link Alternatif Agen Judi Bola Terpercaya 2023 Ongslot88 Slot Online Deposit Dana dan Pulsa Rtp Slot Gacor Hari Ini Ong Slot88 Terbaru 2023 Cara Bermain Mahjong Ways 2 Terbaru 2023 Situs Slot E Wallet Dana Tergacor 2023 Cara Jitu Main Game Slot Online Game Demo Slot Pragmatic Terbaru Indonesia Situs Slot Online Server Internasional Terbaru Slot Online Situs Judi Slot Casino Online Server Internasional Cara Pasang Togel Online SGP Dunia Slot Online Link Slot Gacor Server Internasional Sultan Prediksi SGP dan HK Game Judi Casino Online
Права и обврски на студентите
             

Права и обврски на студентите

Статусот студент се стекнува со запишувањето на прв, втор и трет циклус на студии на Универзитет, а со тоа, тој станува и член на акдемската заедница.

Правата и обврските на студентот се утврдени со Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот, општите акти на Факултетот и договорот за студирање.

Права и обврски на студентот

Студентот има право на:

 1. квалитетни студии и образовен процес како што е предвидено во студиските програми,
 2. слободно искажување на мислења и ставови во текот на наставата и другите активности на високообразовната установа,
 3. право на изјаснување за квалитетот (оценување) на наставата и наставниците,
 4. редовно студирање со статус  редовен студент и право на вонредно студирање со статус вонреден студент,
 5. редовно да напредува, да се образува и да ги заврши студиските програми утврдени при запишувањето,
 6. запишување и образование под еднакви услови утврдени со Законот, Статутот и студиската програма,
 7. учество во управувањето со Универзитетот во согласност со Законот и Статутот,
 8. заштита на своите права и должности пред органите на Универзитетот,
 9. заштита на личноста и на достоинството на студентот од било каква злоупотреба,
 10. други права во согласност со Статутот, актите на Универзитетот и неговите единици.

Студентот има право да:

 1. студира истовремено на повеќе студиски програми од различни специјалности и да изучува дополнителни курсеви;
 2. ги продолжи студиите на друга високообразовна установа ако високообразовната установа на која е запишан престане со работа;
 3. да ги стави студиите во мирување;
 4. ги користи библиотеката и базите на податоци, просторот, опремата (учебните помагала), софтверот и друга научна и стручна инфраструктура на Универзитетот и неговите единици;
 5. учествува во научно-истражувачката и стручната дејност при што му се гарантираат авторски, пронаоѓачки и слични права и награди;
 6. избира и може да биде избран како претставник на студентите во органите на високообразовните установи;
 7. користи услуги на студентскиот стандард (сместување, исхрана, здравствена заштита и друго), градски и меѓуградски превоз според условите утврдени со Закон од вршителите на соодветните дејности;
 8. ги користи универзитетските објекти за спортска и културна дејност;
 9. преминува од една на друга високообразовна установа, односно од едни на други студии и при тоа да ги користи погодностите на кредит системот:
 10. учествува во работата на студентските организации;
 11. учествува во формите на организирање на студентските организации утврдени со Статутот, актите на Универзитетот и единиците;
 12. ги продолжи студиите што ги прекинал под услови определени со Статут и Правилникот на единицата;
 13. користи распуст не помалку од 60 дена во рамките на една календарска година;
 14. добива државни или други стипендии или да користи финансиски кредит за издршка за време на школувањето;
 15. остварува соработка со студентите во земјата и во странство и
 16. остварува и други права согласно со Законот, Статутот и Правилникот на единицата.

Студентот има обврска да:

 1. ги исполнува задачите пропишани во студиските програми,
 2. ги почитува одредбите утврдени со Законот, Статутот, Правилникот на единицата и другите правни акти на внатрешното уредување;
 3. ги применува решенијата на органите на управување, ректорот, деканот, односно директорот
 4. да дејствува во согласност со студентскиот етички кодекс подготвен и одобрен од Универзитетот во согласност со студентското претставување.
 5. ги почитува правилата за дисциплината, а дисциплинските мерки со кои се определува дисциплинската одговорност на студентите се содржани во Одлуката за определување на дисциплинска одговорност на студентите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Правен  факултет „Јустинијан Први“ – Скопје.

Правата на студентите ги штити студентскиот правобранител , чија организација, надлежност и начин и услови за работа се определени со актите на Универзитетот. Студентите се должни да ги почитуваат правата и обврските утврдени со општите и поединечните акти на Факултетот, утврдени со Правилникот на УКИМ, како и да исполнуваат други обврски како студенти.