Применета политика и политички систем

ДЕВЕТТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Применета политика во РМ35
2Јавни финансии35
3Уставен инженеринг во поделени општества35
4Изборен предмет од листата2,54
5Изборен предмет од листата2,54

 

ДЕСЕТТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Добро владеење и управување35
2Политички кампањи, избори и изборни системи35
3Политички маркетинг и односи со јавноста35
4Изборен предмет од листата2,54
5Опционен предмет23
Изработка на магистерски труд10815