Применета политика и политички систем

ДЕВЕТТИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Применета политика во РМ 3 5
2 Јавни финансии 3 5
3 Уставен инженеринг во поделени општества 3 5
4 Изборен предмет од листата 2,5 4
5 Изборен предмет од листата 2,5 4

 

ДЕСЕТТИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Добро владеење и управување 3 5
2 Политички кампањи, избори и изборни системи 3 5
3 Политички маркетинг и односи со јавноста 3 5
4 Изборен предмет од листата 2,5 4
5 Опционен предмет 2 3
Изработка на магистерски труд 108 15