Римско право и приватно правна традиција [1]

1 Римско право и современо компаративно право 5 8 Д-р В.Бучковски 12,5 7
Д-р Г.Наумовски
Д-р Е.Кранли Бајрам 12,5
М-р Т.Муцунски 12,5
37,5
2 Историја и извори на римското право 5 8 Д-р В.Бучковски 12,5 7
Д-р Г.Наумовски
Д-р Е.Кранли Бајрам 12,5
М-р Т.Муцунски 12,5
37,5
3 Теории и институции на римското право 5 8 Д-р В.Бучковски 12,5 7
Д-р Г.Наумовски
Д-р Е.Кранли Бајрам 12,5
М-р Т.Муцунски 12,5
37,5
4 Латинска правна терминологија 5 8 Д-р В.Бучковски 12,5 7
Д-р Г.Наумовски
Д-р Е.Кранли Бајрам 12,5
М-р Т.Муцунски 12,5
37,5
5 Правна реторика 5 8 Д-р В.Бучковски 12,5 7
Д-р Г.Наумовски
Д-р Е.Кранли Бајрам 12,5
М-р Т.Муцунски 12,5
37,5
МОДУЛ А
1 Пандектно право 5 8 Д-р В.Бучковски 12,5 8
Д-р Г.Наумовски
Д-р Е.Кранли Бајрам 12,5
М-р Т.Муцунски 12,5
37,5
2 Римско јавно право 3,5 6 Д-р В.Бучковски 7,5 8
Д-р Г.Наумовски
Д-р Е.Кранли Бајрам 7,5
М-р Т.Муцунски 7,5
22,5
3 Јустинијаново законодавство 3,5 6 Д-р В.Бучковски 7,5 8
Д-р Г.Наумовски
Д-р Е.Кранли Бајрам 7,5
М-р Т.Муцунски 7,5
22,5
4 Римска реторика 3,5 6 Д-р В.Бучковски 7,5 8
Д-р Г.Наумовски
Д-р Е.Кранли Бајрам 7,5
М-р Т.Муцунски 7,5
22,5
5 Римско кривично право 3,5 6 Д-р В.Бучковски 7,5 8
Д-р Г.Наумовски
Д-р Е.Кранли Бајрам 7,5
М-р Т.Муцунски 7,5
22,5
6 Византиско право 3,5 6 8
МОДУЛ Б
1 Ius commune и европско приватно право 5 8 Д-р В.Бучковски 12,5 8
Д-р Г.Наумовски
Д-р Е.Кранли Бајрам 12,5
М-р Т.Муцунски 12,5
37,5
2 Заложно право (историски и современи аспекти) 3,5 6 Д-р В.Бучковски 7,5 8
Д-р Г.Наумовски
Д-р Е.Кранли Бајрам 7,5
М-р Т.Муцунски 7,5
22,5
3 Историски аспекти на сопственоста 3,5 6 Д-р В.Бучковски 7,5 8
Д-р Г.Наумовски
Д-р Е.Кранли Бајрам 7,5
М-р Т.Муцунски 7,5
22,5
4 Големи правни системи и кодификации 3,5 6 Д-р В.Бучковски 7,5 8
Д-р Г.Наумовски
Д-р Е.Кранли Бајрам 7,5
М-р Т.Муцунски 7,5
22,5
5 Римско и европско договорно право 3,5 6 Д-р В.Бучковски 7,5 8
Д-р Г.Наумовски
Д-р Е.Кранли Бајрам 7,5
М-р Т.Муцунски 7,5
22,5
6 Ius commune i Common Law 3,5 6 Д-р В.Бучковски 7,5 8
Д-р Г.Наумовски
Д-р Е.Кранли Бајрам 7,5
М-р Т.Муцунски 7,5
22,5


 
[1]Наставата на втор циклус на студии на насоката Римско право и приватно-правна традиција се одвива менторски поради малата бројка на студенти кои ја одбираат насоката и чија бројка не ја достигнува минималната квота за образување на група.

 

ОПЦИОНИ ПРЕДМЕТИ

Предмет Кредити Настава Силабуси
1 Европско енергетско право 3,5 6
2 Меѓународни трибунали 3,5 6
3 Меѓународно-правни аспекти на борбата против тероризмот 3,5 6
4 Меѓународно приватно право на ЕУ 3,5 6
5 Номотехника 3,5 6
6 Политичка култура 3,5 6
7 Римско кривично право 3,5 6
8 Уставно право-применета програма 3,5 6
9 Политички систем-применета програма 3,5 6
10 Регионализмот, автономијата и локалната самоуправа 3,5 6
11 Нации и национализам 3,5 6
12 Суверенитет - теорија и практика 3,5 6
13 Конституционализмот и глобализацијата 3,5 6
14 Право и јавно здравство 3,5 6
15 Право на слободен пристап до информации од јавен карактер 3,5 6
16 Етика и јавна администрација 3,5 6
17 Еколошко право 3,5 6
18 Право на НВО 3,5 6
19 Македонско обичајно право 3,5 6
20 Македонија во меѓународните политички односи и меѓународните договори (19-20 век) 3,5 6
21 Правната положба и надлежностите на црковно-училишните општини во Македонија 3,5 6
22 Македонија во меѓународните односи (1991-2005) 3,5 6
23 Историја на словенското право 3,5 6
24 Големите правни кодификации 3,5 6
25 Историја на балканските држави (19-20 век) 3,5 6
26 Историја на германското право 3,5 6
27 Балканот и американската дипломатија во 20 век 3,5 6
28 Реторика 3,5 6
29 Потрошувачко право 3,5 6
30 Интернет право 3,5 6
31 Договорно право 3,5 6
32 Отштетно право 3,5 6
33 Право 3,5 6
на интелектуална сопственост
34 Византиско право 3,5 6
35 Право на културно наследство 3,5 6
36 Латинска правна терминологија 3,5 6
37 Стилистика и реторика 3,5 6
38 Правна реторика 3,5 6
39 Конкурентско право 3,5 6
40 Транспортно и сообраќајно право 3,5 6
41 Право 3,5 6
на електронска трговија
42 Туристичко право 3,5 6
43 Право на внатрешна пловидба 3,5 6
44 Воздухопловно право 3,5 6
45 Енергетско право 3,5 6
46 Медиумско право 3,5 6
47 Право на регулација на води 3,5 6
48 Рударско право 3,5 6
49 Медицинско право 3,5 6
50 Општи деловни услови 3,5 6
51 Право на задругите 3,5 6
52 Право на професионални услуги и организации 3,5 6
53 Право на телекомуникации 3,5 6
54 Право на асоцијации (здруженија) и фондации 3,5 6
55 Право на урбанизам и градење 3,5 6
56 Осигурување 3,5 6
57 Право на јавни набавки 3,5 6
58 Компаниско право на ЕУ 3,5 6
59 Источното прашање и Македонија 3,5 6
60 Право на хартии од вредност 3,5 6
61 Банки, берзи и инвестициски фондови 3,5 6
62 Претпријатие 3,5 6
63 Меѓународно право на хартии од вредност 3,5 6
64 Право на игрите на среќа 3,5 6
65 Договори на автономната трговска практика 3,5 6
66 Римска реторика 3,5 6
67 Криминална политика 3,5 6
68 Социјална патологија 3,5 6
69 Европско казнено право 3,5 6
70 Права на деца и медиуми 3,5 6
71 Алтернативно решавање на спорови 3,5 6
72 Компаративно граѓанско право 3,5 6
73 Нотарско право 3,5 6
74 Граѓанско процесно право на ЕУ 3,5 6
75 Арбитражно право 3,5 6
76 Стечајна постапка 3,5 6
77 Римско и европско договорно право 3,5 6
78 Постапка за признавање и извршување на странски судски и арбитражни одлуки 3,5 6
79 Флексибилност и сигурност на пазарот на труд 3,5 6
80 Признавање и извршување на странски судски одлуки 3,5 6
81 Меѓународно приватно процесно право 3,5 6
82 Биоетиката и казненото право 3,5 6
83 Организиран криминал 3,5 6
84 Право на меѓународна трговска продажба 3,5 6
85 Фидуцијарно право 3,5 6
86 Право на системите за порамнување и извршување на трговските трансакции (клиринг и салдирање) 3,5 6
87 Право на природни монополи и конкурентско право 3,5 6
88 Корпоративно управување 3,5 6
89 Банкарско право 3,5 6
90 Монетарно, кредитно и девизно право 3,5 6
91 Право на Советот на Европа 3,5 6
92 Дипломатски протокол (историја и практика) 3,5 6
93 Ius commune i Common Law 3,5 6
94 Социологија на семејството 3,5 6
95 Новите репродуктивни технологии и семејството 3,5 6
96 Земјоделско право 3,5 6
97 Европско семејно право 3,5 6
98 Говор на омраза и дела од омраза 3,5 6
99 Индустриски односи 3,5 6
100 Анти-дискриминациско право 3,5 6
101 Синдикално право 3,5 6
102 Право на здравје и безбедност при работа 3,5 6
103 Право и економика 3,5 6
104 Религиозни движења во Југоисточна Европа 3,5 6
105 Статусот на немуслиманите во Османското општество 3,5 6
106 Правен систем на САД 3,5 6
107 Современа историја и дипломатија на Блискиот Исток 3,5 6
108 Историја на дипломатија 3,5 6
109 Црковно право 3,5 6
110 Римско статусно и семејно право 3,5 6
111 Римско имотно право 3,5 6
112 Римска судска постапка 3,5 6
113 Кодификација на римското право 3,5 6
114 Античка реторика 3,5 6
115 Правото во античка Македонија 3,5 6
116 Егзегеза на изворите на римското право 3,5 6
117 Историја на Стариот Рим 3,5 6
118 Институциите на Гај 3,5 6
119 Римско и современо заложно право 3,5 6
120 Латинска правна епиграфија 3,5 6
121 Римска правна филозофија 3,5 6
122 Делата на Кикерон 3,5 6
123 Римска митологија 3,5 6
124 Транзициона правда и меѓународно право 3,5 6
125 Меѓународно право за правата на човекот – применета програма 3,5 6
126 Инвестиционо право 3,5 6