Силјановска Давкова, д-р Гордана

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Институт за правни и политички науки
Катедра Катедра за уставно право и по. систем
Предмети на прв циклус студии Задолжителни предмети: Уставно право; Пол. систем(правни студии); Современи.пол систем (пол. студии); Современи пол. системи (односи со јавноста); Изборни предмети: Модели на демократија; Современа македонска политика и пол. систем; Суверенитет-теорија и пракса
Предмети на втор циклус студии Правни науки: Споредбено право; Локална самоуправа; Споредбено уставно право; Современи пол. системи; Организација на власта; Уставно-правна техника; Човекови права(применета програма); Модели на демократија Пол. студии: Локална самопуправа; Уставен инжењеринг во поделени општества
Предмети на трет циклус студии Програма по Уставно право: Споредбено уставно право; Суверенитет-теорија и пракса; Човекови права; Права на национални малцинства; Програма по Пол. систем: Конститувционализам и глобализација; Модели на демократија; Современи пол. системи; Конституционализам и човекови права; Нација и национализам .
Кабинет бр. 16
Приемно време за студентите понеделник: 13-15 часот; вторник: 14-15 часот
Телефонски број во кабинет локал 121
Е-mail адреса goga@ukim.edu.mk
Биографија