Спортско новинарство

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Уредување во новинарството - практикум3,56Преземи
2Известување во новинарството - практикум3,56Преземи
3Спортско право3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

ОСМИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Спортска психологија и здравје3,56
2Историја на спорт и олимпизам3,56
3Теоретски основи на спортот и спортски организации и манифестации3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Опционен предмет од Универзитетот3,56