Судско известување

СЕДМИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Уредување во новинарството - практикум 3,5 6 Преземи
2 Известување во новинарството - практикум 3,5 6 Преземи
3 Судско право 3,5 6 Преземи
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6

 

ОСМИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Основи на граѓанска постапка 3,5 6 Преземи
2 Основи на кривична постапка 3,5 6 Преземи
3 Криминологија и пенологија 3,5 6 Преземи
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Опционен предмет од Универзитетот 3,5 6