Административно право -едногодишни студии

Студентот треба да избере минимум еден од задолжителните предмети, а останатите четири предмети да се изборни или опциони предмети, со тоа што вкупниот број на кредити во 9-ти семестар да изнесува 30 кредити. При изборот на предметите, студентите не смеат да избираат предмети што веќе ги слушале или положиле во текот на додипломските студии. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.