СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 21.05.2021 година (пeток) во 13 часот, кандидатката Елена Грца, студентка на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Нотарски платен налог во правото на Република Северна Македонија и во споредбеното право “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 21.05.2021 година (пeток) во 11 часот, кандидатката Емилија Апостолска, студентка на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Објекти на граѓанско-правните односи “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 21.05.2021 година (пeток) во 10 часот, кандидатот Михаил Богоевски, студент на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Културното наследство како ствар од општ интерес “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

Термин за влезен колоквиум по Вовед во правото за правни студии за јунската испитна сесија кај проф. д-р Александар Љ. Спасов

Влезниот колоквиум по Вовед во правото за правни студии за јунската испитна сесија (сите декади) кај проф. д-р Александар Љ. Спасов ќе се одржи на 20.5.2021 година (четврток) во 9 часот во амф. 2.

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.05.2021 година (понеделник) во 10 часот, кандидатката Елена Симјановска, студент на втор циклус студии – насока право на интелектуална сопственост ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Надлежност на управните судови во областа на трговската марка “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 28.05.2021 година во 12 часот, кандидатот Ристе Спасовски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Договорна солидарност на должниците во домашното и споредбеното право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ


Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 28.05.2021 година во 11 часот, кандидатот Филип Пирганоски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Patent Assertion Entities and their Impact on Innovation [Тела за заштита на патенти и нивно влијание врз иновациите]“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.05.2021 година (понеделник) во 10:30 часот, кандидатката Тања Петрушевска, студент на втор циклус студии – насока финансово право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Правна заштита на македонскиот даночен систем со посебен осврт на даночните прекршоци “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје