СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 29.10.2021 година (петок) во 10.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Семејното законодавство во Република Северна Македонија de lege ferenda“ од кандидатката Ангела Јошевска, студентка на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. Одбраната ќе се одржи на електонската платформа MS Teams.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

22/10/2021

Програмата на Резидуалниот Механизам за Меѓународните трибунали за Поранешна Југославија и Руанда (МИП) која го започнува својот трет циклус на Интер-Универзитетски предавања

Програмата на Резидуалниот Механизам за Меѓународните трибунали за Поранешна Југославија и Руанда (МИП) го започнува својот трет циклус на Интер-Универзитетски предавања.

Read more…

Впишување оценки кај проф. д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Почитувани колеги,

Оценки по предметот Граѓанско процесно право на додипломски студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Нотарско право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка и ГПП на ЕУ на мастер студии, ќе се впишуваат на 13.10.2021 година (среда), во 11 часот во кабинетот на проф. д-р Ракочевиќ.


Се замолуваат студентите да го почитуваат посочениот термин, бидејќи надвор од определените термини нема да се впишуваат оценки.

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 21.10.2021 година (четврток) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема„Избор и престанок на функцијата јавен обвинител во Република Северна Македонија“ од кандидатката Билјана Нушев, студентка на втор циклус студии – насока уставно право. 

Одбраната ќе се одржи во старата сала за ННС. 

Од Правниот факултет     

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

08/10/2021 

Резултати од завршните испити по Вовед на правото на сите студии и Филозофија на правото во трета декада на септемвриска сесија, полагани кај проф.д-р Александар Љ. Спасов

Во прилог резултатите од завршните испити по предметите Вовед во правото и Филозофија на правото одржани во септемвриска испитна сесија во трета декада, полагани кај проф. д-р Александар Љ. Спасов

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 15.10.2021 година (петок) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Инвестициона арбитража според Енергетската повелба и споровите за продажба на електрична енергија“ од кандидатот Христијан Зафировски. 

Одбраната ќе се одржи на електонската видео платформа ZOOM. 

Од Правниот факултет 

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

СООПШТЕНИЕ

Оценки по предметот историја на правото кај проф. Мелина Гризо: петок, 8.10.2021 во 10 часот, во кабинетот на професорката.