ИЗВЕСТУВАЊЕ

Врз основа на член 158 став 5 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр. 82/2018), студентите запишани на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, согласно Конкурсот за запишување студенти на прв и втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година, потребно е оригиналните документи од претходното образование по завршената уписна постапка да си ги подигнат од службата за студентски прашања.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

3/11/2021