ИЗВЕСТУВАЊЕ

              Се известуваат студентите од прва година дека врз основа на Одлука бр.5-1862- 73 донесена од страна на Ректоратот на Универзитетот ,”Св. Кирил и Методиј” во Скопје, и врз основа на одлука на Владата на РМ за превентивна здравствена заштита и Програмата за систематски прегледи на Министерството за задравство (Сл. весник на PМ бр.20 од 11.2.2010 година),
              за студентите од прва година е предвиден задолжителен систематски преглед во 3. У. Поликлиника на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” Скопје.
              Поликлиниката се наога на бул.”Митрополит Теодосиј Гологанов” 58 П. Фах.9, Скопје; тел.02/3130159.
              Работното време за систематски преглед е секој работен ден во периодот 7:30- 12:00 часот.
              Студентите задолжително да носат здравствена книшка и индекс.
              Службата за студентски прашања ке проверува дали во индексот има доказ за извршен систематски преглед при заверка на семестар.

Правен факултет “Јустинијан Први” во Скопје