ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРАВНИ СТУДИИ, ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ,СТУДИИ ПО НОВИНАРСТВО И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Документи за пријавување и запишување

На 10 и на 13 септември 2021 година во периодот 8:30-16:30 часот, кандидатите задолжително треба да ги поднесат оригиналните документи за пријавување и за запишување на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје.

Треба да се поднесат следниве оригинални документи:

 1. пријава за запишување(образец А1)
 2. електронска пријава(од iKnow-системот)
 3. оригинални свидетелства од сите класови
 4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
 5. извод од матичната книга на родените
 6. доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
 7. потврда за уплатa:
 • Административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50:Назив на примачот: Трезорска сметка- Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Тансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-ХХХ- 03161;Конто 722313 00)
 • 300 денари на жиро-сметката на факултетот.

Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти, освен горенаведените, треба да ги поднесат и документите: М1/М2 образец или лекарско уверение наведени во глава VI, точка 3 од Конкурсот.

Кандидатите ги доставуваат потпишани и следниве изјави:

1.Изјава за веродостојност и точност на поднесените скенирани документи

2.Изјава за неконкурирање на друг универзитет.

3.Изјава за национална припадност (опционо).

4.Изјава за неподигање на оригиналните документи во период од три месеци.

5.Изјава за согласност.

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат и:

 1. индекс, студентска легитимација и пријавни листови
 2. три фотографии (две фотографии со димензии 3,5х4,5 и една со димензии 2х3)
 3. ПРИЈАВНИ ЛИСТОВИ ЗА УПИС СО УПЛАТА ЗА ТАКСЕНА МАРКА ОД 50 ДЕНАРИ
 4.  ПОТВРДА ЗА УПЛАТЕНИ:

УПЛАТА НА 100 ЕВРА /ПРВА РАТА/ ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ЗА СТУДЕНТИ  ВО ДРЖАВНА КВОТА НА СМЕТКА:

                Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

                Депонент: НБРМ

                Сметка: 100000000063095

                Буџетска сметка: 1600103700-788-11

                Приходна шифра: 723012 програма 41

            –УПЛАТА НА 200 ЕВРА /ПРВА РАТА/ ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ЗА СТУДЕНТИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ И ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ НА СМЕТКА:

                Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

                Депонент: НБРМ

                Сметка: 100000000063095

                Буџетска сметка: 1600103700-788-11

                Приходна шифра: 723012 програма 41

            – УПЛАТА НА 400,00 ДЕНАРИ за обнова на книжен фонд на сметка:

                Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

                Депонент: НБРМ

                Сметка: 100000000063095

                Буџетска сметка: 1600103700-788-11

                Приходна шифра: 723012 програма 41

            –УПЛАТА НА 1.500,00 ДЕНАРИ  за водење на електронско досие на сметка:

                Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

                Депонент: НБРМ

                Сметка: 100000000063095

                Буџетска сметка: 1600103700-788-11

                Приходна шифра: 723012 програма 41

            –УПЛАТА НА 200,00 ДЕНАРИ за солидарен фонд за штета на сметка:

                Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

                Депонент: НБРМ

                Сметка: 100000000063095

                Буџетска сметка: 1600103700-788-11

                Приходна шифра: 723012 програма 41

            –УПЛАТА НА 750,00 ДЕНАРИ за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје:                 Депонент: НБРМ

                Сметка: 100000000063095

                Буџетска сметка: 1600103689-788-18

                Приходна шифра: 723012 програма 41

                Цел на дознака: ИКСА за Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

Надоместокот од претходниот став на оваа точка го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти (вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање, по разни основи). Овој надоместок студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.

УПИСОТ НА СТУДЕНТИТЕ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО РОКОВИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ВО КОНКУРСОТ

НА ШАЛТЕРИТЕ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА НА ФАКУЛТЕТОТ

ОД 8.30 – 16.30 ЧАСОТ

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux