СООПШЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.04.2021 година (петок) во 10 часот, кандидатката Mилкица Санева, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Фактори што влијаат врз детското престапништво на територијата на Основниот суд во Штип “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје