СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ВТОР УПИСЕН РОК НА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ 2021/22 учебна година

Запишувањето на студентите се врши на факултетот/институтот каде што припаѓа студиската
програма, а согласно со конечната ранглиста.
Запишување на кандидатите 24.1. – 28.1.2022

Студентите се запишуваат во Одделението за студентски прашања кај координаторот за трет циклусстудии и ги доставуваат следниве документи: индекс и пријавни листови; две фотографии (две фотографии со димензии 3,5 х 4,5 и една со димензии 2 х 3);

 конечна согласност од менторот (O3КСМКонечна согласност од ментор);
 пријава за избор на предмети од академска обука (O4ПАОПријава за избор на предмети за

академска обука); договор за студирање (O5ДСДоговор за студирање); потврда за уплатена прва рата од школарината; потврда за уплата од 250 евра во денарска противвредност за Универзитетската школа задокторски студии.Студентите при запишувањето ги поднесуваат и оригиналните документи за пријавување што гииспратиле со електронска порака.