СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА (прв уписен рок)

Согласно Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје ќе може да се запишат следниов број студенти со наведениот износ на кофинансирање по семестар:

 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

број на студенти траење во семестри цена на студирање

(во евра)

Правен факултет „Јустинијан Први“ 3

(бул. „Гоце Делчев“ бр. 9В)

900 2/4
правни студии 760 2/4
административно право и јавна администрација 30 2
административно право и јавна администрација 60 4
граѓанско материјално право и граѓанско процесно право 30 2
граѓанско материјално право и граѓанско процесно право 70 4
деловно право 30 2
деловно право 70 4
историја на правото 10 2
историја на правото 20 4
казнено право 30 2
казнено право 70 4
корпоративно право 20 4
катастарско право 20 4
меѓународно право и односи и право на ЕУ 60 4
меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија 30 2
право на интелектуална сопственост 20 2
право на интелектуална сопственост 20 4
римско право и приватноправна традиција 10 2
римско право и приватноправна традиција 20 4
уставно право 20 2
уставно право 30 4
финансово право 30 2
финансово право 60 4
политички студии 60 2/4
политички студии (на македонски јазик) 10 2
политички студии (на македонски јазик) 20 4
политички студии (на англиски јазик) 10 2
политички студии (на англиски јазик) 20 4
новинарство 30 2/4
новинарство 10 2
новинарство 20 4
односи со јавност 50 2/4
односи со јавност 20 2
односи со јавност 30 4

3 Школарината за упис на втор циклус на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје ќе изнесува: 500 евра во денарска противвредност по семестар за кандидатите кои завршиле прв циклус студии на Правниот факултет

„Јустинијан Први“, 600 евра во денарска противвредност по семестар за студентите кои завршиле додипломски

студии пред воведување на ЕКТС на Правниот факултет „Јустинијан Први“ или кои завршиле прв циклус студии или додипломски студии пред воведување на ЕКТС на друг факултет во рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и 750 евра во денарска противвредност по семестар за студентите кои завршиле прв циклусстудииилидодипломскистудиипредвоведувањеЕКТСнадругиуниверзитети.

 

I. ПРАВНИ СТУДИИ

 

А. ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ КОИ ЗАВРШИЛЕ ПРАВНИ СТУДИИ ОД ПРВ ЦИКЛУС НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ВО СКОПЈЕ

 

 1. На вториот циклус може да се запише студент кој претходно завршил тригодишни правни студии од првиот циклус со освоени најмалку 180 кредити односно кој се стекнал со диплома „дипломиран правник“.
 1. 2. Распоредот на студентите по насоки ќе се врши согласно личните преференции кои студентите ќе имаат можност да ги селектираат преку системот за електронско пријавување.
 1. Пријавувањето се врши електронски преку системот IKNOW на УКИМ. Пред поднесувањето на документи за упис, кандидатите ЗАДОЛЖИТЕЛНО ги пополнувааат податоците ЕЛЕКТРОНСКИ преку online Порталот за идни студенти на Универзитетот (www.upisi.ukim.mk).

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба

да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето се врши на службата за Студентски прашања на Факултетот.

Со пријавата кандидатите поднесуваат:

 • пријавен лист за запишување;
 • електронска пријава (од upisi.ukim.mk);
 • оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
 • куса биографија (CV);
 • потврда за активно познавање странски јазик (доколку студентот не полагал странски јазик во текот на додипломските студии);
 • препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
 • список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
 • документи за евентуални награди, признанија и други документи (доколку кандидатите имаат).

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

▪ индекс и пријавни листови

▪ две фотографии (3,5х4,5)

 1. 4. Право да се пријават на конкурсот имаат и студентите на кои постапката за издавање на уверение за завршен прв циклус на студии им е во тек.

Б. ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ КОИ ЗАВРШИЛЕ ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ

 

Б.1 ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ КОИ ЗАВРШИЛЕ ПРАВНИ СТУДИИ ОД ПРВ ЦИКЛУС НА ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ

 1. На правните студии од втор циклус на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје може да конкурираат и студенти кои завршиле прв циклус на правни студии на друга високообразовна институција и се стекнале со диплома „дипломиран правник“ со освоени најмалку 180 кредити, доколку бројката за упис во насоките за втор циклус не биде пополнета од кандидати кои завршиле прв циклус правни студии на Правниот факултет „Јустинијан Први„ Скопје.
 1. Пријавувањето се врши електронски преку системот IKNOW на УКИМ. Пред поднесувањето на документи за упис, кандидатите ЗАДОЛЖИТЕЛНО ги пополнувааат податоците ЕЛЕКТРОНСКИ преку online Порталот за идни студенти на Универзитетот (www.upisi.ukim.mk).

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба

да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето се врши на службата за Студентски прашања на Факултетот.

Со пријавата кандидатите поднесуваат:

 • пријавен лист за запишување;
 • електронска пријава (од upisi.ukim.mk);
 • Извод на матична книга на родените;
 • Уверение за државјанство;
 • оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
 • куса биографија (CV);
 • потврда за активно познавање странски јазик (доколку студентот не полагал странски јазик во текот на додипломските студии);
 • Наставна програма за завршениот прв циклус на студии;
 • препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
 • список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
 • документи за евентуални награди, признанија и други документи (доколку кандидатите имаат).

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

 • индекс и пријавни листови;
 • две фотографии (3,5х4,5).
 1. Согласно актите на Универзитетот, Конкурсната комисија ќе одлучи за проодноста на соодветниот кандидат за запишување на вториот циклус на Правниот факултет „Јустинијан Први„ во Скопје.

Б.2 ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ КОИ ЗАВРШИЛЕ ПРВ ЦИКЛУС НА ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ

 1. На правните студии од втор циклус на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје може да конкурираат и студенти кои завршиле прв циклус студии на друга високообразовна институција и се стекнале со најмалку 180 кредити, доколку бројката за упис во насоките за втор циклус не биде пополнета од кандидати кои завршиле прв циклус правни студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.
 1. Пријавувањето се врши електронски преку системот IKNOW на УКИМ. Пред поднесувањето на документи за упис, кандидатите ЗАДОЛЖИТЕЛНО ги пополнувааат податоците ЕЛЕКТРОНСКИ преку online Порталот за идни студенти на Универзитетот (www.upisi.ukim.mk).

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба

да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето се врши на службата за Студентски прашања на Факултетот.

Со пријавата кандидатите поднесуваат:

 • пријавен лист за запишување;
 • електронска пријава (од upisi.ukim.mk);
 • Извод на матична книга на родените;
 • Уверение за државјанство;
 • оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
 • куса биографија (CV);
 • потврда за активно познавање странски јазик (доколку студентот не полагал странски јазик во текот на додипломските студии);
 • Наставна програма за завршениот прв циклус на студии;
 • препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
 • список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
 • документи за евентуални награди, признанија и други документи (доколку кандидатите имаат).

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

 • индекс и пријавни листови;
 • две фотографии (3,5х4,5).
 1. Согласно актите на Универзитетот, Конкурсната комисија ќе одлучи за проодноста на соодветниот кандидат за запишување на вториот циклус на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.

НАПОМЕНА:

Студентите запишани според критериумите од точка Б.2, не може да извршуваат функции или работи во регулираниот дел на правната професија.

 

II. ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ

 

Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје ќе врши запишување на студенти на политичките студии од втор циклус во учебната 2018/19 година на насоките:

 • Меѓународни односи, европски интеграции и дипломатија – на македонски и на англиски јазик и
 • Применета политика и политички систем – на македонски и на англиски јазик.

 

III. СТУДИИ ПО НОВИНАРСТВО

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје ќе врши запишување на студенти на студиите по новинарство од втор циклус во учебната 2018/19 година на насоките:

 

 • Политичко новинарство,
 • Економско новинарство и
 • Судско известување.

 

IV. СТУДИИ ПО ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје ќе врши запишување на студенти на студиите по односи со јавност од втор циклус во учебната 2018/19 година на насоките:

 

 • Односи со јавност во политиката,
 • Корпоративно комуницирање.

А. ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ КОИ ЗАВРШИЛЕ ПРВ ЦИКЛУС НА ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ, ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ПО НОВИНАРСТВО ОДНОСНО ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИТЕ ПО ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ВО СКОПЈЕ

 1. На вториот циклус може да се запише студент кој што претходно завршил тригодишни политички студии, студии по новинарство односно студии по односи со јавност од првиот циклус со освоени најмалку 180 кредити односно кој се стекнал со диплома „политолог“, „новинар“ односно „менаџер по односи со јавност“.
 1. Распоредот на студентите по насоки на политичките студии, на студиите по новинарство и на студиите по односи со јавност ќе се изврши согласно успехот остварен на првите три години од студирањето oдносно приоритетите дадени во изјавите на студентите при конкурирањето.
 1. Пријавувањето се врши електронски преку системот IKNOW на УКИМ. Пред поднесувањето на документи за упис, кандидатите ЗАДОЛЖИТЕЛНО ги пополнувааат податоците ЕЛЕКТРОНСКИ преку online Порталот за идни студенти на Универзитетот (www.upisi.ukim.mk).

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба

да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето се врши на службата за Студентски прашања на Факултетот.

Со пријавата кандидатите поднесуваат:

 • пријавен лист за запишување;
 • електронска пријава (од upisi.ukim.mk);
 • оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
 • куса биографија (CV);
 • потврда за активно познавање странски јазик (доколку студентот не полагал странски јазик во текот на додипломските студии);
 • препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
 • список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
 • документи за евентуални награди, признанија и други документи (доколку кандидатите имаат).

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

▪ индекс и пријавни листови

▪ две фотографии (3,5х4,5).

 1. Право да се пријават на конкурсот имаат и студентите на кои постапката за издавање на уверение за завршен прв циклус на студии им е во тек.

Б. ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ КОИ ЗАВРШИЛЕ ПРВ ЦИКЛУС НА ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ

 

Б.1 ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ КОИ ЗАВРШИЛЕ ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ, СТУДИИ ПО НОВИНАРСТВО ОДНОСНО СТУДИИ ПО ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ ОД ПРВ ЦИКЛУС НА ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ

 1. На политичките студии, на студиите по новинарство и на студиите по односи со јавност од втор циклус на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје може да конкурираат и студенти кои завршиле прв циклус на политички студии, на студиите по новинарство и на студии по односи со јавност на друга високообразовна институција и се стекнале со диплома „политолог„, „новинар„, односно „менаџер по односи со јавност“ со освоени најмалку 180 кредити, доколку бројката за упис во насоките за втор циклус не биде пополнета од кандидати кои завршиле прв циклус на политичките студии, студиите по новинарство и студиите по односи со јавност на Правниот факултет „Јустинијан Први„ во Скопје.
 1. Пријавувањето се врши електронски преку системот IKNOW на УКИМ. Пред поднесувањето на документи за упис, кандидатите ЗАДОЛЖИТЕЛНО ги пополнувааат податоците ЕЛЕКТРОНСКИ преку online Порталот за идни студенти на Универзитетот (www.upisi.ukim.mk).

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба

да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето се врши на службата за Студентски прашања на Факултетот.

Со пријавата кандидатите поднесуваат:

 • пријавен лист за запишување;
 • електронска пријава (од upisi.ukim.mk);
 • Извод на матична книга на родените;
 • Уверение за државјанство;
 • оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
 • куса биографија (CV);
 • потврда за активно познавање странски јазик (доколку студентот не полагал странски јазик во текот на додипломските студии);
 • Наставна програма за завршениот прв циклус на студии;
 • препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
 • список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
 • документи за евентуални награди, признанија и други документи (доколку кандидатите имаат).

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

 • индекс и пријавни листови;
 • две фотографии (3,5х4,5).
 1. Согласно актите на Универзитетот, Конкурсната комисија ќе одлучи за проодноста на соодветниот кандидат за запишување на вториот циклус на Правниот факултет „Јустинијан Први„ во Скопје.

Б.2 ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ КОИ ЗАВРШИЛЕ ПРВ ЦИКЛУС НА ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ

 1. На политичките студии, на студиите по новинарство и студиите по односи со јавност од втор циклус на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје може да конкурираат и студенти кои завршиле прв циклус на друга високообразовна институција и се стекнале со најмалку 180 кредити, доколку бројката за упис во насоките за втор циклус не биде пополнета од кандидати кои завршиле прв циклус на политичките студии, на студиите по новинарство и на студиите по односи со јавност на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.
 1. Пријавувањето се врши електронски преку системот IKNOW на УКИМ. Пред поднесувањето на документи за упис, кандидатите ЗАДОЛЖИТЕЛНО ги пополнувааат податоците ЕЛЕКТРОНСКИ преку online Порталот за идни студенти на Универзитетот (www.upisi.ukim.mk).

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба

да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето се врши на службата за Студентски прашања на Факултетот.

Со пријавата кандидатите поднесуваат:

 • пријавен лист за запишување;
 • електронска пријава (од upisi.ukim.mk);
 • Извод на матична книга на родените;
 • Уверение за државјанство;
 • оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
 • куса биографија (CV);
 • потврда за активно познавање странски јазик (доколку студентот не полагал странски јазик во текот на додипломските студии);
 • Наставна програма за завршениот прв циклус на студии;
 • препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
 • список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
 • документи за евентуални награди, признанија и други документи (доколку кандидатите имаат).

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

 • индекс и пријавни листови;
 • две фотографии (3,5х4,5).
 1. Согласно актите на Универзитетот, Конкурсната комисија ќе одлучи за проодноста на соодветниот кандидат за запишување на вториот циклус на Правниот факултет „Јустинијан Први„ во Скопје.
IV. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ

 

I.        Рокови за пријавување и запишување

 

Прв рок Втор рок*
Пријавување на кандидатите 10 септември – 25 септември 2019 08 јануари – 22 јануари 2020
Запишување на кандидатите 26-30 септември 2019 23 и 24 јануари 2020

 

*Втор уписен рок ќе се спроведе на единиците, односно на студиските програми за кои не се пополнети конкурсните квоти и на кои постојат услови за отпочнување и изведување на наставата во летниот семестар. По реализацијата на првиот уписен рок, за непополнетите места на единиците, односно студиските програми, Универзитетот, на својата интернет страница, ќе објави број на слободни места за запишување во вториот уписен рок во учебната 2019/2020 година.

 

ЗАБЕЛЕШКИ:

 

 • Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд.
 • На кандидатите им е дадена можност на факултетите/институтите со поголем број студиски програми, освен за првиот избор на студиската програма за којашто конкурираат, да можат да изберат уште една или повеќе студиски програми, односно да се определат и за втора, трета итн. студиска програма, доколку не успеат да бидат на ранг-листата на примени кандидати на првоизбраната студиска програма.
 • Детални информации за условите за запишување и студирање на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиите, заинтересираните кандидати може да ги добијат на соодветните факултети, односно научни институти – носители на студиските програми.

***

Пречистениот текст на Конкурсот во целост ги содржи:

 • Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 година, објавен на 7.2019 година во дневниот весник

„Нова Македонија“;

 • Дополнувањата на Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 година, објавени на 26.7.2019 година, на 8.2019 година и на 24.8.2019.

 

 

Повеќе информации:

Правен факултет „Јустинијан Први“

Бул. Гоце Делчев бр. 9б Скопје

тел. 02/ 3117 244,

www.pf.ukim.edu.mk

%MCEPASTEBIN%

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux