СООПШТЕНИЕ за одбрана на докторски студии

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на ден 13.02.2019 година (среда) во 11  часот, кандидатот  М-р Ардиан Емини ќе ја брани својата докторска дисертација на тема:

,, Влијанието на византиското право врз изградбата на правниот систем на средновековните држави на балканските народи-со посебен осврт на Каноникот на Лек Дукаѓини

Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје, Бул. „Гоце Делчев“9б – Скопје (сала за ННС под деканат)

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на ден 13.02.2019 година (среда) во 14  часот, кандидатот  М-р Милена Најдова ќе ја брани својата докторска дисертација на тема:

,, Правни аспекти на екстерното известување на акционерските друштва

Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје, Бул. „Гоце Делчев“9б – Скопје (сала за ННС под деканат)

Од Правниот факултет

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје