СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 13.07.2020 година во 10 часот, кандидатот Ѓорѓи Илиев ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Реформи во уредувањето на вонбрачната заедница во македонското право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје