СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.07.2020 година во 10 часот, кандидатот Никола Михајловски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Границите на тестаменталното наследување во македонското и споредбеното право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје