СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 25.08.2020 година во 11 часот, кандидатката Емилија Велковска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Спогодбата за трговските аспекти на правата од интелектуалната сопственост и одржливиот развој“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа  Microsoft teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје