СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.09.2020 година,во 12 часот, кандидатoт Мери Цветковска ќе ја брани својот магистерски труд на тема: „Меѓународните механизми за заштита на сексуалните малцинства и нивната примена во Северна Македонија“

Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,ЗООМ“.

Од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје