СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.10.2020 година, во 12 часот, кандидатoт Ангела Анѓеловска ќе ја брани својот магистерски труд на тема: „ Казненоправни аспекти на лекарска грешка “

Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,, MS TEAMS“.