СООПШТЕНИЕ


Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 28.05.2021 година во 11 часот, кандидатот Филип Пирганоски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Patent Assertion Entities and their Impact on Innovation [Тела за заштита на патенти и нивно влијание врз иновациите]“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје