СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 21.05.2021 година (пeток) во 10 часот, кандидатот Михаил Богоевски, студент на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Културното наследство како ствар од општ интерес “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје