СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.06.2021 година (четврток) во 14 часот, кандидатот Јовица Димитроски, студент на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Праксата на Европскиот суд за човекови права во врска со вршењето на родителските права и обврски: влијание и примена во Република Северна Македонија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје