СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.07.2021 година (пeток) во 13:30 часот, кандидатката Бојана Спасеноска, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Информираната согласност како конститутивен елемент на казнените дела од сферата на биомедицината “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје