СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 12.07.2021 година ( понеделник) во 10:00 часот, кандидатот Дарко Трајкоски, студент на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Законодавството и праксата во Република Северна Македонија низ призмата на Истанбулската Конвенција за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство и праксата на Европскиот суд за човекови права “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје