СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 20.9.2021 година (понеделник) во 10.00 часот, кандидатот Константин Велкоски, студент на втор циклус студии – насока финансово право; ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Буџетските приходи во Република Северна Македонија во периодот 2015-2020 година – финансиско правна анализа и перспективи“ преку платформата Microsoft Teams (линк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM3YzYzMmYtNTU4YS00ZDllLTgyOWItMjRlYjdkOGJhMmIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%2253873661-f7b5-474d-a025-96428cb753ed%22%7d

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux