СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 12.10.2021 година (вторник) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Решавање на судирот на законите кај вондоговорната одговорност во меѓународното приватно право на Северна Македонија“ од кандидатката Емилија Пешиќ, студентка на втор циклус студии – насока меѓународно право и односи и право на ЕУ. Одбраната ќе се одржи на електонската видео платформа ZOOM.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

04/10/2021