СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 12.10.2021 година (вторник) во 10.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Влијанието на санкциите за деца врз превенцијата на детското престапништво“ “ од кандидатот Елена Трајковска, студент на втор циклус студии – казнено право. Одбраната ќе се одржи на електронската платформа MS TEAMS.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

05/10/2021