СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 29.10.2021 година (петок) во 10.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Семејното законодавство во Република Северна Македонија de lege ferenda“ од кандидатката Ангела Јошевска, студентка на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. Одбраната ќе се одржи на електонската платформа MS Teams.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

22/10/2021