СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 09.11.2021 година (вторник) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Правилата за утврдување на даночната основа кај данокот на добивка согласно македонското даночно право со посебен осврт на принципот на трансферни цени“ од кандидатката Елеонора Попоска, студентка на втор циклус студии – насока финансово право. Одбраната ќе се одржи преку платформата Microsoft Teams (линк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjZmNjA5NWQtNmRmYy00MDM5LWEyZjktOThiOWZmMGE5YzU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%2253873661-f7b5-474d-a025-96428cb753ed%22%7d)

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

2/11/2021

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux