СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на11.11.2021 год. (четвртокво12.00 часот докторандот м-р Лиридон Зенку ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: “Правото во Македонија од VII век до 1371 година, со посебен осврт на Законот за судење на луѓето“.  

Одбраната ќе се одржи во на електронската платформа MS TEAMS.

Од Правниот факултет   

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје 

2/11/2021