СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 14.12.2021 година (вторник) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Правни и економски аспекти на либерализацијата на капиталните текови“ од кандидатката Александра Ѓорѓиевска, студентка на втор циклус студии –финансово право; . Одбраната ќе се одржи со преку онлајн преку платформата Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzRlZWExMDAtNTMyNy00NmE2LWJkNWMtZjZjYWE3MDUxYjRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%22562e4962-09ac-4a15-bb52-7397e15ccbb2%22%7d