СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 16.12.2021 година (четврток) во 10.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Правен режим на оданочување на приходите од самостојна дејност во Република Македонија и Европската унија“ од кандидатката Кристина Додевска, студентка на втор циклус студии – финансово право . Одбраната ќе се одржи со преку онлајн преку платформата Microsoft Teams (линк:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODUwNTU0MzAtNDQ0ZS00NjhjLThiMGUtYzkxOWQ2NjFkOTQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%2253873661-f7b5-474d-a025-96428cb753ed%22%7d)

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux