СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 13.12.2021 година (понеделник) во 10.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „ Градењето како основ за стекнување право на сопственост низ призмата на македонското право и практика “ од кандидатката Билјана Петревска, студентка на втор циклус студии – граѓанско материјално право и граѓанско процесно право; . Одбраната ќе се одржи со преку онлајн преку платформата Microsoft Teams