СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 17.12.2021 година (петок) со почеток во 10 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Економски аспекти на лажните вести на социјалните медиуми“ од кандидтката Ангела Дабевска, студент на втор циклус студии – односи со јавност; . Одбраната ќе се одржи со преку онлајн преку платформата MS TEAMS, на следниот линк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWRkNjQ2M2UtMmU2Ny00MjQ4LWE5ZjgtNDYyMGNlY2Y1Zjk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%22562e4962-09ac-4a15-bb52-7397e15ccbb2%22%7d

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux